Regulamin Konkursu "Walentynki z Wings"

 

 • §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

   1. Niniejszy regulamin konkursu „Walentynki z Wings” (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie „Walentynki z Wings” (dalej: „Konkurs”). 
   2. Organizatorem Konkursu jest Wings sp. Z o.o., Żółtki-Kolonia 38A 16-070 Choroszcz, będąca właścicielem sklepu internetowego wings24.pl (dalej: „Organizator”), NIP: 5423261087 REGON: 365451702 e-mail: marketing@wingsbrand.com, nr telefonu: 602 321 212 (zwana dalej „Organizatorem”). Organizator jest także fundatorem nagród w Konkursie.
   3. „Konkurs” – konkurs o tematyce „Walentynki z Wings” prowadzony jest w serwisie Instagram i Facebook, na profilu marki Organizatora,  ale nie jest w żaden sposób stworzony, administrowany, sponsorowany, wspierany przez serwis Instagram i Facebook ani z nim związany, ani przez podmioty nimi zarządzające lub administrujące. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu, odpowiedzialność serwisu Instagram i Facebook jest w tym zakresie wyłączona. Informacje podawane przez Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie podmiotowi zarządzającemu serwisem Instagram i Facebook i będą one wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celach opisanych w Regulaminie.
   4. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
   5. „Komisja Konkursowa” – zespół osób powołanych przez Organizatora do organizacji i nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz do wyłonienia na podstawie otrzymanych zgłoszeń konkursowych trzech zwycięzców Konkursu  „Walentynki z Wings”. W skład Komisji wchodzą pracownicy działu marketingu.
   6. „Zgłoszenie Konkursowe” – komentarz pod postem konkursowym zawierający zadanie konkursowe punkt 3 Regulaminu.
   7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
   8. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z Konkursem. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
   9. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

 

 • §2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 

   1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Polski oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem pracowników Wings sp. Z o.o., oraz osób spokrewnionych.
   2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.
   3. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez wiadomość email. Wiadomość należy przesłać na adres: marketing@wingsbrand.com.
   4. Uczestnik w przypadku wygrania nagrody zgadza się na publikację na profilu marki https://www.instagram.com/wings_poland/ oraz https://www.facebook.com/WingsWalizki  nazwy swojego konta/profilu w celu ogłoszenia wyników.

 

 • §3 ZAŁOŻENIA KONKURSU

 

   1. Celem Konkursu jest promocja w Social Mediach marki Wings
   2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Instagram oraz Facebook. Na stronie https://www.instagram.com/wings_poland/ oraz https://www.facebook.com/WingsWalizki zostanie umieszczony post z zadaniem konkursowym.
   3. Zadaniem konkursowym jest zamieszczenie w komentarzu odpowiedzi na pytanie konkursowe -
   4. Konkurs trwa od dnia 08.02.2023 r. do dnia 14.02.2023 r. (do godziny 23.59).
   5. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie społecznościowym Instagram oraz Facebook.
   6. Aby wziąć udział w Konkursie, Użytkownik musi opublikować komentarz pod postem konkursowym na stronie https://www.instagram.com/wings_poland/ oraz https://www.facebook.com/WingsWalizki
   7. Wyróżniona osoba zostanie wybrana przez Komisję Konkursową, w której opinii odpowiedź przekazana do dnia 15.02.2023 r. do godziny 23:59 na Zadanie konkursowe będzie najciekawsza oraz kreatywna. Wyróżniona osoba otrzyma nagrodę zgodnie z założeniami, o których mowa w §4 Regulaminu.
   8. Uczestnik nie może edytować Zgłoszenia Konkursowego po zakończeniu trwania konkursu, czyli po 14.02.2023 r. po godzinie 23:59.

 

 • §4 PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

   1. Wyróżnione Zgłoszenia Konkursowe zostaną ogłoszone w dniu 15.02.2023 r.
   2. Organizatorzy przewidują wydanie następujących nagród dla zwycięzcy:
    1. Miejsce pierwsze: Zestaw trzech dowolnie wybranych walizek dostępnych w asortymencie WINGS (wings24.pl) w kategorii sklepu „ZESTAWY WALIZEK” https://wings24.pl/Zestawy-walizek
    2. Miejsce drugie: dowolnie wybrana walizka średnia 24” dostępna „WALIZKI ŚREDNIE” https://wings24.pl/Walizki-srednie
    3. Miejsce trzecie: Torba sportowo-podróżna FB001 w dowolnie dostępnym kolorze https://wings24.pl/pl/p/Torba-sportowo-podrozna-WINGS-FB001/534
   3. O wygranej, Wyróżniony Uczestnik Konkursu powiadomiony zostanie w odpowiedzi na komentarz pod postem konkursowym na stronie https://www.instagram.com/wings_poland/ oraz https://www.facebook.com/WingsWalizki
   4. Kontakt z Wyróżnionym Uczestnikiem Konkursu będzie odbywał się poprzez wiadomości e-mail lub wiadomość prywatną w portalach Instagram oraz Facebook
   5. Nagrody określone w podpunkcie §4 pkt.2 nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
   6. Nagroda zostanie wysłana Wyróżnionemu Uczestnikowi Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników od dnia otrzymania przez Organizatora od Laureata danych adresowych do wysyłki.
   7. Wyróżniony Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku, gdy: a) Odmówi przyjęcia nagrody, b) Kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie Wyróżnionego Uczestnika Konkursu, c) Wyróżniony Uczestnik Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
   8. Nagroda niewydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora bądź taka, co do których Wyróżniony Uczestnik Konkursu utracił prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostanie do dyspozycji Organizatora i zostanie ostatecznie przyznana następnemu Uczestnikowi, którego odpowiedź na zadanie konkursowe w opinii Komisji Konkursowej zajęło kolejne miejsce w Konkursie.

 

 • §5 DANE OSOBOWE

 

   1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania nagród, ewentualnego rozpatrywania reklamacji oraz odprowadzenie podatku dochodowego od wartości nagrody.
   2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest dobrowolnie wyrażona zgoda, którą można w każdym czasie cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi Organizatorom realizację Konkursu w stosunku do danej osoby, która nie wyraziła zgody.
   3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki w celu realizacji Konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
   4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
   5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
   6. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu będzie ograniczało się do danych udostępnionych Organizatorowi.
   7. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie oraz przetwarzanie i opracowywanie w celu przeprowadzenia Konkursu.
   8. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   9. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia konkursowego do Konkursu. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do Wings sp. Z o.o.  z siedzibą w Żółtki-Kolonia 38A 16-070 Choroszcz, NIP: 5423261087, NIP: 5423261087 REGON: 365451702 e-mail: marketing@wingsbrand.com
   10. We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnik może się skontaktować z organizatorami za pośrednictwem wiadomości elektronicznej pod adresem: marketing@wingsbrand.com
   11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
   12. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca trwania Konkursu (lub do czasu cofnięcia zgody), a w przypadku Wyróżnionych Uczestników Konkursu Okres przetwarzania danych osobowych Uczestnika, który wygrał nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

 

 • §6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

   1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „Reklamacja – konkurs Walentynkowy WINGS”.
   2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika.
   3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.
   4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

 

 • §7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Wings sp. Z o.o. z siedzibą w Żółtki-Kolonia 38A 16-070 Choroszcz, NIP: 5423261087, NIP: 5423261087 REGON: 365451702 e-mail: marketing@wingsbrand.com
  2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
  3. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
  5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd. 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.03.2023 r.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium